[1]
ปิตุภูมินาค ค. 2020. สภาพการจัดการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย. Journal of Inclusive and Innovative Education. 4, 3 (ธ.ค. 2020), 106–119.