[1]
เหล่ากาวี ธ. และ จันทร์ศิลา ว. 2022. ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก . Journal of Inclusive and Innovative Education. 6, 1 (ม.ค. 2022), 117–129.