[1]
จามรี พ. และ ลดาชาติ ล. 2021. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. Journal of Inclusive and Innovative Education. 5, 1 (เม.ย. 2021), 28–43.