[1]
ติงสะ ส., สุวรรณจินดา ด. และ วิศวธีรานนท์ ส. 2021. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง การย่อยอาหารและ การสลายสารอาหารระดับเซลล์ที่มีต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และกรอบความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว. Journal of Inclusive and Innovative Education. 5, 3 (ธ.ค. 2021), 41–54.