[1]
จำรัส ส., คำเขียว ณ. และ สุยะมูล พ. 2021. การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประดิษฐ์เครื่องวัดค่า pH แบบดิจิทัล. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 5, 2 (ส.ค. 2021), 79–91.