[1]
ศิลารักษ์ พ. และ เชาวน์ชัย ส. 2021. ความต้องการจำเป็นและแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 5, 3 (ธ.ค. 2021), 95–109.