[1]
ไชยยะ ช. และ จำรัส ส. 2021. การใช้ชุดการเรียนรู้ที่อิงการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนามโนมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับพันธะเคมี . Journal of Inclusive and Innovative Education. 5, 2 (ส.ค. 2021), 104–118.