[1]
นาสี พ. 2021. แนวคิดเรื่องเสียงและการเปล่งเสียงเพื่อเสริมพลังอำนาจผู้เรียน. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 5, 2 (ส.ค. 2021), 92–103.