[1]
วงศ์เลิศอารักษ์ ส., วันทอง เ. และ กลั่นบุศย์ แ. 2021. การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย . ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 5, 3 (ธ.ค. 2021), 26–40.