[1]
วิเศษรัตน์ ก. และ กลั่นบุศย์ แ. 2021. สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 5, 3 (ธ.ค. 2021), 55–69.