[1]
รัตนฉายา เ., พัฒนบุญมี น., กลั่นบุศย์ แ. และ เอมะรัตต์ น. 2021. ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับชุดการเรียนรู้ เรื่อง แรงกระทำต่อลวดตัวนำในสนามแม่เหล็กกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. Journal of Inclusive and Innovative Education. 5, 3 (ธ.ค. 2021), 110–124.