[1]
กิตติพงศ์ธนกิจ จ., พัฒนบุญมี น., กลั่นบุศย์ แ. และ เอมะรัตต์ น. 2021. มโนมติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. Journal of Inclusive and Innovative Education. 5, 3 (ธ.ค. 2021), 125–137.