[1]
รัตนอุทัยกูล ว. และ ลดาชาติ ล. 2022. ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มชาติพันธุ์. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 6, 1 (ม.ค. 2022), 72–86.