[1]
ไชยวงค์ แ. และ ศุภพิทยาภรณ์ เ. 2022. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาติพันธุ์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในกิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์. Journal of Inclusive and Innovative Education. 6, 2 (พ.ค. 2022), 105–118.