[1]
เหยียดกระโทก น. และ จันทราษี ร. 2022. ผลของเพศที่มีต่อการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์. Journal of Inclusive and Innovative Education. 6, 2 (พ.ค. 2022), 46–60.