[1]
แสงพันธ์ เ. และ เขียวคำ เ. 2022. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์. Journal of Inclusive and Innovative Education. 6, 3 (ก.ย. 2022), 59–71.