[1]
รอดวงษ์ เ., ทานาค เ. , โชติกประคัลภ์ ส. และ สาภักดี อดัมส์ เ. 2022. การบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เน้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องวงจรไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบของนักเรียนระดับประถมศึกษา. Journal of Inclusive and Innovative Education. 6, 3 (ก.ย. 2022), 44–58.