[1]
รางแดง ม., บุตรกตัญญู อ. และ สมาหิโต ช. 2022. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. Journal of Inclusive and Innovative Education. 6, 3 (ก.ย. 2022), 131–145.