[1]
ศราธพันธุ์ น., เลิศพงศ์รุจิกร ณ. และ เลิศอมรพงษ์ ช. 2023. นวัตกรรมแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์: การศึกษาการรับรู้และการสะท้อนคิดของผู้ใช้. Journal of Inclusive and Innovative Education. 7, 1 (ม.ค. 2023), 74–87.