[1]
ประสพลาภ ธ. และ เลิศเดชาภัทร ก. 2023. แนวทางการออกแบบกิจกรรมสะเต็มและแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาของครูประจำการ เมื่อเข้าร่วมประสบการณ์เชิงรุก. Journal of Inclusive and Innovative Education. 7, 1 (ม.ค. 2023), 103–117.