[1]
บุญอาษา เ., จันทร์เพ็ง พ. และ สอนศิลป์พงศ์ ศ. 2023. ผลการใช้เทคนิคการวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง. Journal of Inclusive and Innovative Education. 7, 2 (พ.ค. 2023), 61–74.