[1]
จิตรอารี ด., จันทร์เพ็ง พ. และ สอนศิลป์พงศ์ ศ. 2023. ผลการประเมินพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการโต้ตอบอัตโนมัติผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง. Journal of Inclusive and Innovative Education. 7, 2 (พ.ค. 2023), 16–30.