(1)
อุดมเศรษฐ์ ก.; ศรีวีระสกุล ส. .; ฐิติจำเริญพร เ.; พรหมชนะ ด.; ตั้งธีระบัณฑิตกุล น. รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่. JIIE 2019, 1, 17-33.