(1)
แสงพันธ์ เ.; กันไชยศักดิ์ พ. จากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ : กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด. JIIE 2019, 1, 53-67.