(1)
ตาเมือง ส.; วุฒิเสลา ก. .; สุภาษร ศ. การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะ. JIIE 2019, 1, 1-15.