(1)
พงษ์พิพัฒน์ ส.; ตุ้ยศรี ป.; โรจน์วัฒนดิษกุล ณ. การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย. JIIE 2019, 1, 52-61.