(1)
ลดาชาติ ล.; ลดาชาติ ล. . การวิเคราะห์ความผันแปรในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: กรณีศึกษาในหัวข้อเรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน. JIIE 2019, 1, 15-27.