(1)
คเชนทร์พนาไพร ส.; แสงมุกดา ส. .; กางเพ็ง ส. ตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร. JIIE 2019, 1, 28-40.