(1)
เมืองแก้ว ส.; อภิรัตน์วรเดช ก. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. JIIE 2019, 2, 18-32.