(1)
จินาพงศ์ ท.; จันทนกูล ส.; คงสุนทรกิจกุล อ. . ลีลาการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. JIIE 2019, 2, 23-33.