(1)
วงค์ตาคำ ศ. การพัฒนาความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้วิธีการสอนแบบให้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก. JIIE 2019, 3, 42-55.