(1)
เขียนงาม น. การศึกษาระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่. JIIE 2020, 4, 71-85.