(1)
กาญจนเรืองรัตน์ ณ. .; พร้อมสุขกุล พ. .; สุริยนเปล่งแสง ช. การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล. JIIE 2020, 4, 86-97.