(1)
พีระธรณิศร์ ช. ความท้าทายการจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change ของผู้บริหารสถานศึกษา. CMU. J. Ed. 2020, 4, 126-139.