(1)
ดวงศรี เ. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่. JIIE 2020, 4, 67-81.