(1)
ปิตุภูมินาค ค. . สภาพการจัดการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย. JIIE 2020, 4, 106-119.