(1)
เหล่ากาวี ธ.; จันทร์ศิลา ว. ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก. JIIE 2022, 6, 117-129.