(1)
ภู่อารีย์ พ. .; มหาวิจิตร พ. .; แสงจันทร์ ว. การพัฒนาคลังกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. JIIE 2021, 5, 115-129.