(1)
คุ้มรักษา บ. การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนวิทยาศาสตร์. JIIE 2021, 5, 58-74.