(1)
จำรัส ส.; คำเขียว ณ.; สุยะมูล พ. . การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประดิษฐ์เครื่องวัดค่า PH แบบดิจิทัล. CMU. J. Ed. 2021, 5, 79-91.