(1)
เกษจุฬาศรีโรจน์ ร. .; สายฟ้า ย. การศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1. CMU. J. Ed. 2021, 5, 68-78.