(1)
ไชยยะ ช.; จำรัส ส. การใช้ชุดการเรียนรู้ที่อิงการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนามโนมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับพันธะเคมี. CMU. J. Ed. 2021, 5, 104-118.