(1)
นาสี พ. แนวคิดเรื่องเสียงและการเปล่งเสียงเพื่อเสริมพลังอำนาจผู้เรียน. CMU. J. Ed. 2021, 5, 92-103.