(1)
วงศ์เลิศอารักษ์ ส.; วันทอง เ.; กลั่นบุศย์ แ. การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย. CMU. J. Ed. 2021, 5, 26-40.