(1)
มิ่งสุข น.; กลั่นบุศย์ แ. การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงในของเหลว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. JIIE 2021, 5, 119-132.