(1)
วิเศษรัตน์ ก.; กลั่นบุศย์ แ. สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. CMU. J. Ed. 2021, 5, 55-69.