(1)
แสนนา ป.; อินทร์เพ็ง ว. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. JIIE 2021, 5, 70-84.