(1)
รัตนฉายา เ.; พัฒนบุญมี น.; กลั่นบุศย์ แ.; เอมะรัตต์ น. ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับชุดการเรียนรู้ เรื่อง แรงกระทำต่อลวดตัวนำในสนามแม่เหล็กกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. JIIE 2021, 5, 110-124.