(1)
กิตติพงศ์ธนกิจ จ.; พัฒนบุญมี น.; กลั่นบุศย์ แ. .; เอมะรัตต์ น. มโนมติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. CMU. J. Ed. 2021, 5, 125-137.