(1)
แสงรุ่ง พ.; ขุนชุ่ม ธ.; สีสมบา ส.; ปุ่มสันเทียะ อ. การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. JIIE 2022, 6, 44-57.